Tlenoterapia OxyBed Gdańsk

Tera­pia Hiper­ba­rycz­na, ina­czej HBOT (Hyper­ba­ric Oxy­gen The­ra­py) to bez­in­wa­zyj­na i bez­bo­le­sna meto­da pole­ga­ją­ca na zwięk­sze­niu stę­że­nia tle­nu we wdy­cha­nym powietrzu.

Prze­by­wa­jąc w spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­nej komo­rze hiper­ba­rycz­nej, otrzy­mu­je się tlen o wyso­kim stę­że­niu w warun­kach pod­wyż­szo­ne­go ciśnie­nia. Pozwa­la to na sku­tecz­niej­sze prze­do­sta­wa­nie się tle­nu do obsza­rów mniej ukrwio­nych lub miejsc gdzie jest on niezbędny.

Prze­by­wa­nie w komo­rze hiper­ba­rycz­nej sty­mu­lu­je orga­nizm, odży­wia nie­do­tle­nio­ne komór­ki, a co za tym idzie – wzmac­nia układ immu­no­lo­gicz­ny i poma­ga wró­cić do zdrowia.

Zastosowanie

Zdrowie

Zadbaj o swo­je zdro­wie poprzez regu­lar­ne sto­so­wa­nie Tera­pii Hiper­ba­rycz­nej w naszych komo­rach.

Wie­le opra­co­wań oraz badań nauko­wych potwier­dza zba­wien­ny wpływ tera­pii hiper­ba­rycz­nej na nasze zdrowie.

Terapia Hiperbaryczna wspomaga:

Piękno i uroda

Pomóż swo­jej skó­rze zacho­wać pięk­ny wygląd, popraw swój meta­bo­lizm i powstrzy­maj efek­ty starzenia.

Zwięk­szo­na ilość komó­rek macie­rzy­stych i tle­nu pozwa­la odży­wić skó­rę na wie­lu jej pozio­mach. Two­ja skó­ra odzy­sku­je natu­ral­ny blask, kolor oraz pięk­no, ponie­waż pod­czas sesji sła­be i sta­re komór­ki zastę­po­wa­ne są przez nowe.

Tle­no­te­ra­pia wspo­ma­ga pro­ces lecze­nia cho­rób skór­nych takich jak trą­dzik lub egze­my. W natle­nio­nym orga­ni­zmie przy­spie­sza meta­bo­lizm, a efek­ty pro­ce­su odchu­dza­nia są szyb­ciej widoczne.

Tlenoterapia korzystnie wpływa na:

Sport

Popra­wiaj z nami swo­je życio­we rekordy!

Sesje w naszej komo­rze hiper­ba­rycz­nej popra­wia­ją wydol­ność fizycz­ną orga­ni­zmu, przy­spie­sza­ją rege­ne­ra­cję mię­śni oraz skra­ca­ją czas rekon­wa­le­scen­cji po urazach.

Dzię­ki natle­nie­niu zwięk­sza się ilość nukle­oty­dów ATP, czy­li głów­ne­go nośni­ka ener­gii w Two­im cie­le. Mię­śnie mają więc pali­wo do dłuż­sze­go i inten­syw­niej­sze­go treningu. 

Skra­ca się czas potrzeb­ny na rege­ne­ra­cję po mikro­ura­zach oraz na meta­bo­lizm kwa­su mle­ko­we­go, któ­ry zale­ga w Two­ich mię­śniach. Orga­nizm szyb­ciej docho­dzi do sie­bie mię­dzy treningami.

Terapia Hiperbaryczna wpływa korzystnie na:

Pomi­mo tak wie­lu zba­wien­nych dla nas korzy­ści zwią­za­nych Tera­pią Tle­no­wą, nie­ste­ty ist­nie­ją rów­nież sytu­acje, w któ­rych nie zale­ca się korzy­sta­nia z komór hiperbarycznych.

Przeciwwskazania bezwzględne

Przy poniż­szych prze­ciw­wska­za­niach nie ma moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z Tera­pii Hiperbarycznej.

Przeciwwskazania względne

Wyma­ga­ją od pacjen­ta kon­sul­ta­cji ze swo­im leka­rzem, żeby mógł on sko­rzy­stać z Tera­pii Hiperbarycznej.

Jeże­li masz  wąt­pli­wo­ści, czy któ­reś z tych dole­gli­wo­ści nie jest prze­ciw­wska­za­niem do tera­pii w komo­rze hiper­ba­rycz­nej, pro­si­my o omó­wie­nie tej kwe­stii ze swo­im lekarzem. 

War­to pamię­tać, że pomi­mo tego, iż tle­no­te­ra­pia w komo­rze hiper­ba­rycz­nej jest zabie­giem bez­in­wa­zyj­nym, to może mieć nie­wiel­kie skut­ki ubocz­ne w posta­ci zmę­cze­nia oraz bólu gło­wy. W szcze­gól­no­ści po pierw­szej i dru­giej sesji.

wieloryb OxyBed

Terapia odpowiednia dla dzieci

Lorem ipsum dolor sit amet, vel eros detrac­to et, vix pro­bo ridens habe­mus ei, alii quan­do ex vis. 

Czekamy na Ciebie w OxyBed Studio

#Oddy­chaj­ZNa­mi

Jeśli chcesz:

odwiedź nas w Oxy­Bed Stu­dio w Gdańsku-Wrzeszczu.

Do Two­jej dys­po­zy­cji są 2 komo­ry hiper­ba­rycz­ne.
Samo­chód możesz posta­wić na jed­nym z dedy­ko­wa­nych miejsc parkingowych.

Przewiń do góry
small_c_popup.png

Newsletter

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!