O Terapii Hiberbarycznej

Tera­pia Hiper­ba­rycz­na, ina­czej HBOT (Hyper­ba­ric Oxy­gen The­ra­py) to bez­in­wa­zyj­na i bez­bo­le­sna meto­da pole­ga­ją­ca na zwięk­sze­niu stę­że­nia tle­nu we wdy­cha­nym powie­trzu.

Prze­by­wa­jąc w spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­nej komo­rze hiper­ba­rycz­nej, otrzy­mu­je się tlen o wyso­kim stę­że­niu w warun­kach pod­wyż­szo­ne­go ciśnie­nia. Pozwa­la to na sku­tecz­niej­sze prze­do­sta­wa­nie się tle­nu do obsza­rów mniej ukrwio­nych lub miejsc gdzie jest on nie­zbęd­ny.

Prze­by­wa­nie w komo­rze hiper­ba­rycz­nej sty­mu­lu­je orga­nizm, odży­wia nie­do­tle­nio­ne komór­ki, a co za tym idzie – wzmac­nia układ immu­no­lo­gicz­ny i poma­ga wró­cić do zdro­wia.

Zastosowanie

Zdrowie

Zadbaj o swo­je zdro­wie poprzez regu­lar­ne sto­so­wa­nie Tera­pii Hiper­ba­rycz­nej w naszych komo­rach.

Wie­le opra­co­wań oraz badań nauko­wych potwier­dza zba­wien­ny wpływ tera­pii hiper­ba­rycz­nej na nasze zdro­wie.

Terapia Hiperbaryczna wspomaga:
 • leczenie miażdżycy, nadciśnienia tętniczego oraz niedotlenienia tkankowego,
 • leczenie zaburzeń potencji,
 • łagodzenie skutków reumatyzmu, wspomaganie rehabilitacji po urazach,
 • leczenie cukrzycy oraz zespołu stopy cukrzycowej,
 • leczenie chorób skórnych, tj. łuszczycy, grzybicy, oraz trudno gojących się ran,
 • rehabilitację autyzmu.

Piękno i uroda

Pomóż swo­jej skó­rze zacho­wać pięk­ny wygląd, popraw swój meta­bo­lizm i powstrzy­maj efek­ty sta­rze­nia.

Zwięk­szo­na ilość komó­rek macie­rzy­stych i tle­nu pozwa­la odży­wić skó­rę na wie­lu jej pozio­mach. Two­ja skó­ra odzy­sku­je natu­ral­ny blask, kolor oraz pięk­no, ponie­waż pod­czas sesji sła­be i sta­re komór­ki zastę­po­wa­ne są przez nowe.

Tle­no­te­ra­pia wspo­ma­ga pro­ces lecze­nia cho­rób skór­nych takich jak trą­dzik lub egze­my. W natle­nio­nym orga­ni­zmie przy­spie­sza meta­bo­lizm, a efek­ty pro­ce­su odchu­dza­nia są szyb­ciej widocz­ne.

Terapia Hiperbaryczna korzystnie wpływa na:
 • usuwanie toksyn i szkodliwych metali ciężkich, utrudniających przemianę materii,
 • odżywianie komórek skóry, stare komórki zastępowane są nowymi,
 • przyspieszenie metabolizmu, szybsze efekty odchudzania,
 • zwiększenie ilość produkowanego kolagenu.

Sport

Popra­wiaj z nami swo­je życio­we rekor­dy!

Sesje w naszej komo­rze hiper­ba­rycz­nej popra­wia­ją wydol­ność fizycz­ną orga­ni­zmu, przy­spie­sza­ją rege­ne­ra­cję mię­śni oraz skra­ca­ją czas rekon­wa­le­scen­cji po ura­zach.

Dzię­ki natle­nie­niu zwięk­sza się ilość nukle­oty­dów ATP, czy­li głów­ne­go nośni­ka ener­gii w Two­im cie­le. Mię­śnie mają więc pali­wo do dłuż­sze­go i inten­syw­niej­sze­go tre­nin­gu. 

Skra­ca się czas potrzeb­ny na rege­ne­ra­cję po mikro­ura­zach oraz na meta­bo­lizm kwa­su mle­ko­we­go, któ­ry zale­ga w Two­ich mię­śniach. Orga­nizm szyb­ciej docho­dzi do sie­bie mię­dzy tre­nin­ga­mi.

Terapia Hiperbaryczna wpływa korzystnie na:
 • zmniejszenie obrzęków po stłuczeniach,  skręceniach i kontuzjach,
 • trwałe zwiększenie wydolności siłowej organizmu,
 • szybszą regenerację i zmniejszenie bólu pomiędzy treningami i ważnymi zawodami sportowymi.

Jakie są przeciwwskazania
do korzystania z komory hiperbarycznej?

Pomi­mo tak wie­lu zba­wien­nych dla nas korzy­ści zwią­za­nych Tera­pią Tle­no­wą, nie­ste­ty ist­nie­ją rów­nież sytu­acje, w któ­rych nie zale­ca się korzy­sta­nia z komór hiper­ba­rycz­nych.

Przeciwwskazania bezwzględne

Przy poniż­szych prze­ciw­wska­za­niach nie ma moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z Tera­pii Hiper­ba­rycz­nej.

 • nie­le­czo­na odma opłuc­na,
 • przyj­mo­wa­nie leków cyto­tok­sycz­nych takich jak ble­omy­cy­na, dokso­ru­bi­cy­na, disul­fi­ram itp.

Przeciwwskazania względne

Wyma­ga­ją od pacjen­ta kon­sul­ta­cji ze swo­im leka­rzem, żeby mógł on sko­rzy­stać z Tera­pii Hiper­ba­rycz­nej.

 • zabie­gi ope­ra­cyj­ne w obrę­bie klat­ki pier­sio­wej,
 • cią­ża,
 • zapa­le­nie ner­wu wzro­ko­we­go,
 • roz­rusz­nik ser­ca,
 • zapa­le­nie zatok,
 • drgaw­ki,
 • gorącz­ka,
 • krwo­tok,
 • nie­daw­no prze­by­te prze­zię­bie­nie,
 • ostre cho­ro­by uszu,
 • klau­stro­fo­bia,
 • roz­sia­na cho­ro­ba nowo­two­ro­wa.

Jeże­li masz  wąt­pli­wo­ści, czy któ­reś z tych dole­gli­wo­ści nie jest prze­ciw­wska­za­niem do tera­pii w komo­rze hiper­ba­rycz­nej, pro­si­my o omó­wie­nie tej kwe­stii ze swo­im leka­rzem. 

War­to pamię­tać, że pomi­mo tego, iż tle­no­te­ra­pia w komo­rze hiper­ba­rycz­nej jest zabie­giem bez­in­wa­zyj­nym, to może mieć nie­wiel­kie skut­ki ubocz­ne w posta­ci zmę­cze­nia oraz bólu gło­wy. W szcze­gól­no­ści po pierw­szej i dru­giej sesji.

wieloryb OxyBed

Terapia odpowiednia dla dzieci

Lorem ipsum dolor sit amet, vel eros detrac­to et, vix pro­bo ridens habe­mus ei, alii quan­do ex vis. 

Czekamy na Ciebie w OxyBed Studio

#Oddy­chaj­ZNa­mi

Jeśli chcesz:

 • popra­wić swo­ją wydol­ność fizycz­ną i osią­gać lep­sze rezul­ta­ty w spo­rcie,
 • zadbać o swój wygląd zewnętrz­ny oraz kon­dy­cję psy­chicz­ną,
 • czyn­nie wes­przeć swój orga­nizm w pro­ce­sie zdro­wie­nia,

odwiedź nas w Oxy­Bed Stu­dio w Gdań­sku-Wrzesz­czu.

Do Two­jej dys­po­zy­cji są 2 komo­ry hiper­ba­rycz­ne.
Samo­chód możesz posta­wić na jed­nym z dedy­ko­wa­nych miejsc par­kin­go­wych.

Przewiń do góry
small_c_popup.png

Newsletter

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!