Dzień dobry!

Jeże­li tutaj tra­fi­łeś, to nie­za­wod­ny znak, że cenisz swo­ją pry­wat­ność. Dosko­na­le to rozu­mie­my, dla­te­go odda­je­my w Two­je ręce doku­ment, w któ­rym w jed­nym miej­scu znaj­dziesz zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz wyko­rzy­sty­wa­nia pli­ków cookies i innych tech­no­lo­gii śle­dzą­cych w związ­ku z funk­cjo­no­wa­niem stro­ny inter­ne­to­wej https://oxybed.studio/

Infor­ma­cja for­mal­na na począ­tek – admi­ni­stra­to­rem stro­ny jest OxyBed

Bole­sła­wa Chro­bre­go 79 C 

80 – 414 Gdańsk

W razie jakich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści zwią­za­nych z regu­la­mi­nem, w każ­dej chwi­li możesz skon­tak­to­wać się z nami, wysy­ła­jąc wia­do­mość na adres biuro@oxybed.studio.

§ 1

Defi­ni­cje

Na potrze­by niniej­sze­go regu­la­mi­nu, przyj­mu­je się nastę­pu­ją­ce zna­cze­nie poniż­szych pojęć:

Kupu­ją­cy – oso­ba fizycz­na, oso­ba praw­na lub ułom­na oso­ba prawna,

Kon­su­ment – oso­ba fizycz­na zawie­ra­ją­ca ze Sprze­daw­cą umo­wę nie­zwią­za­ną z bez­po­śred­nio z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawodową,

Regu­la­min – niniej­szy regu­la­min, dostęp­ny pod adre­sem https://oxybed.studio,

Sklep – sklep inter­ne­to­wy dostęp­ny pod adre­sem https://oxybed.studio/sklep/

Sprze­daw­ca – Oxy­Bed, pro­wa­dzą­cy / pro­wa­dzą­ca dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod fir­mą „Oxy Bed Jolan­ta Kraw­czyk”, ul. Bole­sła­wa Chro­bre­go 79 C,  80 – 414 Gdańsk, NIP: 7731897362.

§ 2

Posta­no­wie­nia wstępne

Za pośred­nic­twem Skle­pu, Sprze­daw­ca pro­wa­dzi sprze­daż tre­ści cyfro­wych, świad­cząc jed­no­cze­śnie na rzecz Kupu­ją­ce­go usłu­gi dro­gą elek­tro­nicz­ną zgod­nie z § 3 Regulaminu.

Regu­la­min okre­śla zasa­dy i warun­ki korzy­sta­nia ze Skle­pu, a tak­że pra­wa i obo­wiąz­ki Sprze­daw­cy i Kupującego.

Do doko­na­nia zaku­pu za pośred­nic­twem Skle­pu nie jest koniecz­ne speł­nie­nie szcze­gól­nych warun­ków tech­nicz­nych przez kom­pu­ter lub inne urzą­dze­nie Kupu­ją­ce­go. Wystar­cza­ją­ce są: 

 • dostęp do Internetu,
 • stan­dar­do­wy sys­tem operacyjny,
 • stan­dar­do­wa prze­glą­dar­ka internetowa,
 • posia­da­nie aktyw­ne­go adre­su e‑mail.

Do korzy­sta­nia z tre­ści cyfro­wych koniecz­ne jest speł­nie­nie nastę­pu­ją­cych warun­ków tech­nicz­nych przez kom­pu­ter lub inne urzą­dze­nie Kupującego:

 • dostęp do Internetu,
 • stan­dar­do­wy sys­tem operacyjny,
 • stan­dar­do­wa prze­glą­dar­ka internetowa,
 • stan­dar­do­wy pakiet biu­ro­wy (np. Micro­soft Offi­ce, Ope­nOf­fi­ce, LibreOffice),
 • stan­dar­do­wa prze­glą­dar­ka pli­ków .pdf (np. AdobeReader),
 • stan­dar­do­wy odtwa­rzacz pli­ków wideo (np. WindowsMediaPlayer),
 • posia­da­nie aktyw­ne­go adre­su e‑mail.

W sytu­acji, w któ­rej, korzy­sta­nie z tre­ści cyfro­wych wyma­ga­ło­by speł­nie­nia dodat­ko­wych warun­ków tech­nicz­nych, warun­ki te wska­za­ne są w opi­sie tre­ści cyfro­wej w Sklepie.

Kupu­ją­cy nie może doko­nać zaku­pu ano­ni­mo­wo, ani pod pseudonimem. 

Zaka­za­ne jest dostar­cza­nie przez Kupu­ją­ce­go tre­ści o cha­rak­te­rze bez­praw­nym, w szcze­gól­no­ści poprzez prze­sy­ła­nie takich tre­ści w ramach for­mu­la­rzy dostęp­nych w Sklepie.

Wszyst­kie ceny poda­ne w Skle­pie są cena­mi brutto.

§ 3

Usłu­gi świad­czo­ne dro­gą elektroniczną

Za pośred­nic­twem Skle­pu, Sprze­daw­ca świad­czy na rzecz Kupu­ją­ce­go usłu­gi dro­gą elektroniczną. 

Pod­sta­wo­wą usłu­gą świad­czo­ną dro­gą elek­tro­nicz­ną na rzecz Kupu­ją­ce­go przez Sprze­daw­cę jest umoż­li­wie­nie Kupu­ją­ce­mu zło­że­nia zamó­wie­nia w Skle­pie pro­wa­dzą­ce­go do zawar­cia ze Sprze­daw­cą umo­wy. Zło­że­nie zamó­wie­nia moż­li­we jest bez koniecz­no­ści posia­da­nia kon­ta w Sklepie. 

Zało­że­nie kon­ta w Skle­pie odby­wa się poprzez zazna­cze­nie sto­sow­ne­go check­bo­xa w pro­ce­sie skła­da­nia zamó­wie­nia lub wypeł­nie­nie samo­dziel­ne­go for­mu­la­rza reje­stra­cji kon­ta dostęp­ne­go w Skle­pie. Kupu­ją­cy może w każ­dej chwi­li usu­nąć kon­to z pozio­mu pane­lu zarzą­dza­nia kon­tem lub prze­sy­ła­jąc sto­sow­ne żąda­nie do Sprze­daw­cy. Usu­nię­cie kon­ta nie spo­wo­du­je usu­nię­cia infor­ma­cji o zło­żo­nych zamó­wie­niach z wyko­rzy­sta­niem kon­ta, któ­re to infor­ma­cje Sprze­daw­ca będzie prze­cho­wy­wał do cza­su upły­wu przedaw­nie­nia rosz­czeń z umo­wy zawar­tej za pośred­nic­twem Skle­pu / przez cały czas funk­cjo­no­wa­nia Skle­pu, chy­ba że wcze­śniej Kupu­ją­cy sprze­ci­wi się prze­cho­wy­wa­niu tych infor­ma­cji, a Sprze­daw­ca nie będzie posia­dał nad­rzęd­ne­go inte­re­su w ich przechowywaniu.

Jeże­li Kupu­ją­cy zde­cy­du­je się zapi­sać do new­slet­te­ra, Sprze­daw­ca świad­czy rów­nież na rzecz Kupu­ją­ce­go usłu­gę dro­gą elek­tro­nicz­ną pole­ga­ją­cą na prze­sy­ła­niu Kupu­ją­ce­mu wia­do­mo­ści e‑mail zawie­ra­ją­cych infor­ma­cje o nowo­ściach, pro­mo­cjach, pro­duk­tach lub usłu­gach Sprze­daw­cy. Zapis do new­slet­te­ra odby­wa się poprzez wypeł­nie­nie i prze­sła­nie for­mu­la­rza zapi­su do new­slet­te­ra lub poprzez zazna­cze­nie sto­sow­ne­go check­bo­xa w pro­ce­sie skła­da­nia zamó­wie­nia. Kupu­ją­cy może w każ­dej chwi­li zre­zy­gno­wać z otrzy­my­wa­nia new­slet­te­ra, kli­ka­jąc w przy­cisk słu­żą­cy do rezy­gna­cji widocz­ny w każ­dej wia­do­mo­ści prze­sy­ła­nej w ramach new­slet­te­ra lub prze­sy­ła­jąc sto­sow­ne żąda­nie do Sprzedawcy.

Usłu­gi świad­czo­ne są dro­gą elek­tro­nicz­ną na rzecz Kupu­ją­ce­go nie­od­płat­nie. Odpłat­ne są nato­miast umo­wy o dostar­cze­nie tre­ści cyfro­wych zawie­ra­ne za pośred­nic­twem Sklepu. 

W celu zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa Kupu­ją­ce­mu i prze­ka­zu danych w związ­ku z korzy­sta­niem ze Skle­pu, Sprze­daw­ca podej­mu­je środ­ki tech­nicz­ne i orga­ni­za­cyj­ne odpo­wied­nie do stop­nia zagro­że­nia bez­pie­czeń­stwa świad­czo­nych usług, w szcze­gól­no­ści środ­ki słu­żą­ce zapo­bie­ga­niu pozy­ski­wa­nia i mody­fi­ka­cji danych oso­bo­wych przez oso­by nieuprawnione.

Sprze­daw­ca podej­mu­je dzia­ła­nia w celu zapew­nie­nia w peł­ni popraw­ne­go funk­cjo­no­wa­nia Skle­pu. Kupu­ją­cy powi­nien poin­for­mo­wać Sprze­daw­cę o wszel­kich nie­pra­wi­dło­wo­ściach lub prze­rwach w funk­cjo­no­wa­niu Sklepu.

Wszel­kie rekla­ma­cje zwią­za­ne z funk­cjo­no­wa­niem Skle­pu, Kupu­ją­cy może zgła­szać za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres e‑mail biuro@oxybed.studio. W rekla­ma­cji Kupu­ją­cy powi­nien okre­ślić rodzaj i datę wystą­pie­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści zwią­za­nej z funk­cjo­no­wa­niem Skle­pu. Sprze­daw­ca będzie roz­pa­try­wać wszel­kie rekla­ma­cje w ter­mi­nie do 30 dni od otrzy­ma­nia rekla­ma­cji i poin­for­mu­je Klien­ta o jej roz­strzy­gnię­ciu na adres e‑mail skła­da­ją­ce­go reklamację.

§ 4

Pra­wa wła­sno­ści intelektualnej

Sprze­daw­ca poucza niniej­szym Kupu­ją­ce­go, że tre­ści dostęp­ne na stro­nach Skle­pu oraz tre­ści cyfro­we sprze­da­wa­ne za pośred­nic­twem Skle­pu mogą sta­no­wić utwo­ry w rozu­mie­niu usta­wy z dnia 4 lute­go 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych, do któ­rych pra­wa autor­skie przy­słu­gu­ją Sprzedawcy.

Sprze­daw­ca poucza niniej­szym Kupu­ją­ce­go, że dal­sze roz­po­wszech­nia­nie tre­ści obję­tych pra­wa­mi autor­ski­mi przez Kupu­ją­ce­go bez zgo­dy Sprze­daw­cy, za wyjąt­kiem korzy­sta­nia z tre­ści w ramach dozwo­lo­ne­go użyt­ku oso­bi­ste­go, sta­no­wi naru­sze­nie praw autor­skich przy­słu­gu­ją­cych Sprze­daw­cy i może skut­ko­wać odpo­wie­dzial­no­ścią cywil­ną lub karną. 

§ 5

Zawie­ra­nie umowy

Kupu­ją­cy może zło­żyć zamó­wie­nie jako zare­je­stro­wa­ny klient albo jako gość.

Zare­je­stro­wa­nym klien­tem jest Kupu­ją­cy, któ­ry posia­da kon­to w Skle­pie. Kupu­ją­cy może zało­żyć kon­to poprzez zazna­cze­nie sto­sow­ne­go check­bo­xa w pro­ce­sie skła­da­nia zamó­wie­nia lub wypeł­nie­nie samo­dziel­ne­go for­mu­la­rza reje­stra­cji kon­ta dostęp­ne­go w Sklepie.

Jeże­li Kupu­ją­cy posia­da kon­to w Skle­pie, przed zło­że­niem zamó­wie­nia powi­nien się do nie­go zalo­go­wać. Logo­wa­nie moż­li­we jest rów­nież w trak­cie skła­da­nia zamó­wie­nia poprzez klik­nię­cie w link dostęp­ny w ramach wyświe­tla­ne­go komunikatu. 

Zło­że­nie zamó­wie­nia odby­wa się poprzez wypeł­nie­nie for­mu­la­rza zamó­wie­nia po uprzed­nim doda­niu do koszy­ka inte­re­su­ją­cych Kupu­ją­ce­go tre­ści cyfro­wych. W for­mu­la­rzu koniecz­ne jest poda­nie danych nie­zbęd­nych do reali­za­cji zamó­wie­nia. Warun­kiem zło­że­nia zamó­wie­nia jest akcep­ta­cja Regu­la­mi­nu, z któ­rym Kupu­ją­cy powi­nien uprzed­nio się zapo­znać. W razie jakich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści doty­czą­cych Regu­la­mi­nu, Kupu­ją­cy może skon­tak­to­wać się ze Sprzedawcą. 

Pro­ces skła­da­nia zamó­wie­nia koń­czy klik­nię­cie w przy­cisk fina­li­zu­ją­cy zamó­wie­nie. Klik­nię­cie w przy­cisk fina­li­zu­ją­cy zamó­wie­nie sta­no­wi oświad­cze­nie woli Kupu­ją­ce­go pro­wa­dzą­ce do zawar­cia ze Sprze­daw­cą umo­wy o dostar­cze­nie tre­ści cyfrowych,

Jeże­li Kupu­ją­cy wybrał przy skła­da­niu zamó­wie­nia płat­ność on-line, po klik­nię­ciu w przy­cisk fina­li­zu­ją­cy zamó­wie­nie zosta­nie prze­kie­ro­wa­ny do bram­ki płat­no­ści obsłu­gi­wa­nej przez zewnętrz­ne­go ope­ra­to­ra płat­no­ści celem doko­na­nia płat­no­ści za zamó­wie­nie. Jeże­li Kupu­ją­cy wybrał płat­ność prze­le­wem ban­ko­wym, po klik­nię­ciu w przy­cisk fina­li­zu­ją­cy zamó­wie­nie zosta­nie prze­kie­ro­wa­ny na stro­nę Skle­pu z potwier­dze­niem zamó­wie­nia oraz instruk­cją doko­na­nia płat­no­ści. Zapła­ta za zamó­wie­nie powin­na nastą­pić w cią­gu trzech dni od zawar­cia umowy. 

§ 6

Płat­ność

Jedy­ną dostęp­ną opcją płat­no­ści w Skle­pie jest płat­ność elektroniczna. 

Płat­no­ści elek­tro­nicz­ne, w tym płat­no­ści kar­tą płat­ni­czą, obsłu­gi­wa­ne są przez TPay.

Jeże­li Kupu­ją­cy popro­sił o wysta­wie­nie fak­tu­ry, zosta­nie ona dorę­czo­na Kupu­ją­ce­mu dro­gą elek­tro­nicz­ną, na adres e‑mail poda­ny w for­mu­la­rzu zamówienia.

§ 7

Wyko­na­nie umowy

Reali­za­cja zamó­wie­nia obej­mu­ją­ce­go vouche­ry nastę­pu­je poprzez prze­sła­nie na adres e‑mail sper­so­na­li­zo­wa­ne­go pli­ku PDF z voucherem.

§ 8

Odstą­pie­nie Kon­su­men­ta od umowy

Kon­su­ment, któ­ry zawarł ze Sprze­daw­cą umo­wę na odle­głość, ma pra­wo odstą­pić od umo­wy bez poda­wa­nia przy­czy­ny w ter­mi­nie 14 dni od dnia zawar­cia umowy.

Począw­szy od 01.06.2020 r., pra­wo do odstą­pie­nia od umo­wy na zasa­dach opi­sa­nych w niniej­szym para­gra­fie oraz wyni­ka­ją­cych z usta­wy o pra­wach kon­su­men­ta przy­słu­gu­je rów­nież oso­bie fizycz­nej zawie­ra­ją­cej ze Sprze­daw­cą umo­wę bez­po­śred­nio zwią­za­ną z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą, gdy z tre­ści tej umo­wy wyni­ka, że nie posia­da ona dla tej oso­by cha­rak­te­ru zawo­do­we­go, wyni­ka­ją­ce­go w szcze­gól­no­ści z przed­mio­tu wyko­ny­wa­nej przez nią dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, udo­stęp­nio­ne­go na pod­sta­wie prze­pi­sów o Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej. W związ­ku z tym, gdy w ramach niniej­sze­go para­gra­fu mowa jest o upraw­nie­niach Kon­su­men­ta, począw­szy od 01.06.2020 r. upraw­nie­nia te doty­czą rów­nież oso­by speł­nia­ją­cej powyż­sze kryteria. 

Pra­wo odstą­pie­nia od umo­wy zawar­tej na odle­głość nie przy­słu­gu­je kon­su­men­to­wi w odnie­sie­niu do umów o dostar­cza­nie tre­ści cyfro­wych, któ­re nie są zapi­sa­ne na nośni­ku mate­rial­nym, jeże­li speł­nia­nie świad­cze­nia roz­po­czę­ło się za wyraź­ną zgo­dą kon­su­men­ta przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy i po poin­for­mo­wa­niu go przez przed­się­bior­cę o utra­cie pra­wa odstą­pie­nia od umowy. 

Aby odstą­pić od umo­wy, Kon­su­ment musi poin­for­mo­wać Sprze­daw­cę o swo­jej decy­zji o odstą­pie­niu od umo­wy w dro­dze jed­no­znacz­ne­go oświad­cze­nia – na przy­kład pismo wysła­ne pocz­tą, fak­sem lub pocz­tą elektroniczną.

Aby zacho­wać ter­min do odstą­pie­nia od umo­wy, wystar­czy, aby Kon­su­ment wysłał infor­ma­cję doty­czą­cą wyko­na­nia przy­słu­gu­ją­ce­go Kon­su­men­to­wi pra­wa odstą­pie­nia od umo­wy przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umowy. 

W przy­pad­ku odstą­pie­nia od umo­wy, Sprze­daw­ca zwra­ca Kon­su­men­to­wi wszyst­kie otrzy­ma­ne od Kon­su­men­ta płat­no­ści nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż 14 dni od dnia, w któ­rym Sprze­daw­ca został poin­for­mo­wa­ny o wyko­na­niu pra­wa odstą­pie­nia od umowy. 

§ 9

Odpo­wie­dzial­ność za wady

Sprze­daw­ca ma obo­wią­zek dostar­czyć Kupu­ją­ce­mu treść cyfro­wą wol­ną od wad.

Sprze­daw­ca jest odpo­wie­dzial­ny wzglę­dem Kupu­ją­ce­go, jeże­li treść cyfro­wa ma wadę fizycz­ną lub praw­ną (rękoj­mia za wady).

Jeże­li Kupu­ją­cy stwier­dzi wadę tre­ści cyfro­wej, powi­nien poin­for­mo­wać o tym Sprze­daw­cę, okre­śla­jąc jed­no­cze­śnie swo­je rosz­cze­nie zwią­za­ne ze stwier­dzo­ną wadą lub skła­da­jąc oświad­cze­nie sto­sow­nej treści. 

Kupu­ją­cy może kon­tak­to­wać się ze Sprze­daw­cą za pośred­nic­twem pocz­ty elektronicznej. 

Sprze­daw­ca usto­sun­ku­je się do skła­da­nej przez Kupu­ją­ce­go rekla­ma­cji w cią­gu 14 dni od dnia dorę­cze­nia mu rekla­ma­cji za pomo­cą takie­go środ­ka komu­ni­ka­cji, przy wyko­rzy­sta­niu któ­re­go rekla­ma­cja zosta­ła złożona. 

Począw­szy od 01.06.2020 r., prze­pi­sy w zakre­sie rękoj­mi Sprze­daw­cy za wady rze­czy sprze­da­nej doty­czą­ce Kon­su­men­tów, znaj­du­ją zasto­so­wa­nie rów­nież do oso­by fizycz­nej zawie­ra­ją­cej ze Sprze­daw­cą umo­wę bez­po­śred­nio zwią­za­ną z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą, gdy z tre­ści tej umo­wy wyni­ka, że nie posia­da ona dla tej oso­by cha­rak­te­ru zawo­do­we­go, wyni­ka­ją­ce­go w szcze­gól­no­ści z przed­mio­tu wyko­ny­wa­nej przez nią dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, udo­stęp­nio­ne­go na pod­sta­wie prze­pi­sów o Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospodarczej.

§ 10

Dane oso­bo­we i pli­ki cookies

Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych Kupu­ją­ce­go jest Sprzedawca.

Dane oso­bo­we Kupu­ją­ce­go prze­twa­rza­ne są w nastę­pu­ją­cych celach i w opar­ciu o nastę­pu­ją­ce pod­sta­wy prawne:

zawar­cie i wyko­na­nie umo­wy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

reali­za­cja obo­wiąz­ków podat­ko­wo-księ­go­wych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

obro­na, docho­dze­nia lub usta­le­nie rosz­czeń zwią­za­nych z umo­wą, co jest praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sem reali­zo­wa­nym przez Sprze­daw­cę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

iden­ty­fi­ka­cja klien­ta powra­ca­ją­ce­go, co jest praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sem reali­zo­wa­nym przez Sprze­daw­cę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

obsłu­ga zapy­tań kie­ro­wa­nych przez Kupu­ją­cych nie­pro­wa­dzą­cych jesz­cze do zawar­cia umo­wy, co jest praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sem reali­zo­wa­nym przez Sprze­daw­cę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

wysył­ka new­slet­te­ra, po uprzed­nio wyra­żo­nej zgo­dzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbior­ca­mi danych oso­bo­wych Kupu­ją­ce­go są: urzę­dy skar­bo­we, biu­ro rachun­ko­we, kan­ce­la­ria praw­na, hostin­go­daw­ca, dostaw­ca sys­te­mu do fak­tu­ro­wa­nia, dostaw­ca sys­te­mu CRM, dostaw­ca sys­te­mu mailingowego.

Z uwa­gi na korzy­sta­nie z sys­te­mu mailin­go­we­go Mail­Chimp, dane oso­bo­we Kupu­ją­cych, któ­rzy zapi­sa­li się do new­slet­te­ra, prze­ka­zy­wa­ne są do Sta­nów Zjed­no­czo­nych Ame­ry­ki (USA) w związ­ku z ich prze­cho­wy­wa­niem na ser­we­rach zlo­ka­li­zo­wa­nych w USA. Dostaw­ca sys­te­mu Mail­Chimp gwa­ran­tu­je odpo­wied­ni poziom ochro­ny danych oso­bo­wych poprzez odpo­wied­nie mecha­ni­zmy zgod­no­ści (Tar­cza Prywatności).

Dane oso­bo­we Kupu­ją­ce­go są prze­cho­wy­wa­ne w bazie Sprze­daw­cy przez cały czas pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w celu zapew­nie­nia sobie moż­li­wo­ści iden­ty­fi­ka­cji klien­ta powra­ca­ją­ce­go, cze­mu jed­nak Kupu­ją­cy może się sprze­ci­wić, doma­ga­jąc się usu­nię­cia swo­ich danych z bazy Sprze­daw­cy. Jeże­li sprze­ciw taki zosta­nie zło­żo­ny przed upły­wem ter­mi­nu przedaw­nie­nia rosz­czeń z zawar­tej umo­wy, Sprze­daw­ca będzie miał nad­rzęd­ny inte­res w prze­cho­wy­wa­niu danych Kupu­ją­ce­go do cza­su upły­wu ter­mi­nu przedaw­nie­nia rosz­czeń. Doku­men­ta­cja księ­go­wa zawie­ra­ją­ce dane oso­bo­we Kupu­ją­ce­go jest prze­cho­wy­wa­na przez okres wyma­ga­ny przez prze­pi­sy pra­wa. Dane 

Upraw­nie­nia Kupu­ją­ce­go zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych: pra­wo do żąda­nia od Sprze­daw­cy dostę­pu do danych oso­bo­wych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wo wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia, pra­wo do prze­no­sze­nia danych, pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Osobowych. 

Poda­nie danych oso­bo­wych przez Kupu­ją­ce­go jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne by skon­tak­to­wać się ze Sprze­daw­cą, zało­żyć kon­to użyt­kow­ni­ka, zawrzeć umo­wę lub zapi­sać się do newslettera.

Sklep wyko­rzy­stu­je tech­no­lo­gię pli­ków cookies. 

Szcze­gó­ły zwią­za­ne z dany­mi oso­bo­wy­mi oraz pli­ka­mi cookies opi­sa­ne zosta­ły w poli­ty­ce pry­wat­no­ści dostęp­nej pod adresem .….……

§ 11

Poza­są­do­we spo­so­by roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia roszczeń

Sprze­daw­ca wyra­ża zgo­dę na pod­da­nie ewen­tu­al­nych spo­rów wyni­kłych w związ­ku z zawar­ty­mi umo­wa­mi o dostar­cze­nie tre­ści cyfro­wych na dro­dze postę­po­wa­nia media­cyj­ne­go. Szcze­gó­ły zosta­ną okre­ślo­ne przez stro­ny konfliktu.

Kon­su­ment ma moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń. Mię­dzy inny­mi, Kon­su­ment ma możliwość:

zwró­ce­nia się do sta­łe­go polu­bow­ne­go sądu kon­su­menc­kie­go z wnio­skiem o roz­strzy­gnię­cie spo­ru wyni­kłe­go z zawar­tej umowy,

zwró­ce­nia się do woje­wódz­kie­go inspek­to­ra Inspek­cji Han­dlo­wej z wnio­skiem o wsz­czę­cie postę­po­wa­nia media­cyj­ne­go w spra­wie polu­bow­ne­go zakoń­cze­nia spo­ru mię­dzy Kupu­ją­cym a Sprzedawcą,

sko­rzy­sta­nia z pomo­cy powia­to­we­go (miej­skie­go) rzecz­ni­ka praw kon­su­men­ta lub orga­ni­za­cji spo­łecz­nej, do któ­rej sta­tu­to­wych zadań nale­ży ochro­na konsumentów.

Bar­dziej szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji na temat poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń, Kon­su­ment może szu­kać na stro­nie inter­ne­to­wej http://polubowne.uokik.gov.pl.

Kon­su­ment może rów­nież sko­rzy­stać z plat­for­my ODR, któ­ra dostęp­na jest pod adre­sem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Plat­for­ma słu­ży roz­strzy­ga­niu spo­rów pomię­dzy kon­su­men­ta­mi i przed­się­bior­ca­mi dążą­cy­mi do poza­są­do­we­go roz­strzy­gnię­cia spo­ru doty­czą­ce­go zobo­wią­zań umow­nych wyni­ka­ją­cych z inter­ne­to­wej umo­wy sprze­da­ży lub umo­wy o świad­cze­nie usług.

§ 12

Posta­no­wie­nia końcowe

Sprze­daw­ca zastrze­ga sobie pra­wo do wpro­wa­dza­nia oraz odwo­ły­wa­nia ofert, pro­mo­cji oraz do zmia­ny cen pro­duk­tów w Skle­pie bez uszczerb­ku dla praw naby­tych przez Kupu­ją­ce­go, w tym w szcze­gól­no­ści warun­ków umów zawar­tych przed doko­na­niem zmiany.

Sprze­daw­ca zastrze­ga sobie moż­li­wość wpro­wa­dza­nia zmian w Regu­la­mi­nie. Do umów zawar­tych przed zmia­ną Regu­la­mi­nu sto­su­je się Regu­la­min obo­wią­zu­ją­cy w dacie zawar­cia umowy. 

Wszel­kie spo­ry zwią­za­ne z umo­wa­mi zawie­ra­ny­mi za pośred­nic­twem Skle­pu będą roz­pa­try­wa­ne przez pol­ski sąd powszech­ny wła­ści­wy ze wzglę­du na miej­sce sta­łe­go wyko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej przez Sprze­daw­cę. Posta­no­wie­nie to nie znaj­du­je zasto­so­wa­nia do Kon­su­men­tów, w przy­pad­ku któ­rych wła­ści­wość sądu roz­pa­try­wa­na jest na zasa­dach ogól­nych. Począw­szy od 01.06.2020 r. posta­no­wie­nie to nie znaj­du­je rów­nież zasto­so­wa­nia do oso­by fizycz­nej zawie­ra­ją­cej ze Sprze­daw­cą umo­wę bez­po­śred­nio zwią­za­ną z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą, gdy z tre­ści tej umo­wy wyni­ka, że nie posia­da ona dla tej oso­by cha­rak­te­ru zawo­do­we­go, wyni­ka­ją­ce­go w szcze­gól­no­ści z przed­mio­tu wyko­ny­wa­nej przez nią dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, udo­stęp­nio­ne­go na pod­sta­wie prze­pi­sów o Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej – w przy­pad­ku takiej oso­by wła­ści­wość sądu roz­pa­try­wa­na jest na zasa­dach ogólnych.

Niniej­szy Regu­la­min obo­wią­zu­je od dnia 01.05.2020 r.

Wszyst­kie archi­wal­ne wer­sje Regu­la­mi­nu dostęp­ne są do ścią­gnię­cia w for­ma­cie .pdf – lin­ki znaj­du­ją się poni­żej Regulaminu.

Scroll to Top
small_c_popup.png

Newsletter

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!