O nas

Stu­dio Oxy­Bed to wspa­nia­łe miej­sce w Dol­nym Wrzesz­czu w Gdań­sku, gdzie możesz wspól­nie z nami cie­szyć się z dobro­dziejstw wyni­ka­ją­cych z zasto­so­wa­nia  Tera­pii Hiperbarycznej.

Jeste­śmy naj­lep­szym przy­kła­dem na to, jak Tera­pia Hiper­ba­rycz­na korzyst­nie wpły­wa na Two­je zdro­wie, uro­dę, samo­po­czu­cie i – co za tym idzie – na jakość Two­je­go życia.

Wpad­nij do nas, a opo­wie­my Ci, jak tle­no­te­ra­pia odmie­ni­ła nasze życie i podzie­li­my się wła­sny­mi doświadczeniami.

Rozgość się

W naszym Stu­dio mamy dwie komo­ry hiper­ba­rycz­ne, a dla naszych Klien­tów mamy dedy­ko­wa­ne miej­sca par­kin­go­we, więc zawsze będziesz miał gdzie zosta­wić swo­je auto.

Scroll to Top
small_c_popup.png

Newsletter

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!