Karnety na Terapię Hiberbaryczną

Jeśli chcesz:

Wybierz kar­net wła­ści­wy dla sie­bie i umów się na sesję w OxyBed. 
komory hiperbaryczne gdańsk

Czym jest Terapia Hiperbaryczna?

Tera­pia HBOT (ang. Hyper­ba­ric Oxy­gen The­ra­py) to bez­in­wa­zyj­na i bez­bo­le­sna meto­da pole­ga­ją­ca na oddy­cha­niu tle­nem o wyso­kim stę­że­niu w warun­kach pod­wyż­szo­ne­go ciśnie­nia  w spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­nej komo­rze hiperbarycznej.

Do Two­jej dys­po­zy­cji są 2 komo­ry hiper­ba­rycz­ne.
Samo­chód możesz posta­wić na jed­nym z dedy­ko­wa­nych miejsc parkingowych.

Jak będzie przebiegać wizyta?

Pamię­taj, że sesja trwa 1,5 godzi­ny zatem przed zabie­giem zjedz coś lek­kie­go W dniu sesji nale­ży uni­kać spo­ży­wa­nia alko­ho­lu, napo­jów gazo­wa­nych, czy ener­ge­ty­ków. War­to wstrzy­mać się od pale­nia papie­ro­sów na 2 godzi­ny przed sesją. Pamię­taj o wygod­nej odzie­ży. W trak­cie sesji nie wska­za­ne jest korzy­sta­nie z tele­fo­nu i innych urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych. W zamian za to zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z nasze­go kąci­ka z lekturą.

0  min.
Czas trwa­nia
sesji
0  min.
0  min.
0  min.
0  ATA

Zwięk­szo­ne ciśnie­nie atmos­fe­rycz­ne pod­czas sesji pozwa­la na prze­ni­ka­nie tle­nu do miejsc sła­bo ukrwionych

0  %

Zwięk­szo­na ilość tle­nu przy­spie­sza reak­cje che­micz­ne, wspie­ra wro­dzo­ne moż­li­wo­ści rege­ne­ra­cyj­ne organizmu.

Efek­ty odczu­wal­ne już po dwóch sesjach.

Wybierz karnet najlepszy dla Ciebie

Poje­dyn­cza sesja trwa 90 minut.

0
sesja
140 zł
0
sesje
400 zł
0
sesji
600 zł
0
sesji
1000 zł

Kontakt

Adres

ul. Bole­sła­wa Chro­bre­go 79 F 
80 – 414 Gdańsk 

Samo­chód możesz posta­wić na jed­nym z dedy­ko­wa­nych miejsc parkingowych.

Godziny otwarcia

Pn – Pt 10:00 – 18:00
Sb 10:00 – 14:00

W przy­pad­ku gdy­by chcie­li Pań­stwo sko­rzy­stać z sesji w komo­rze hiper­ba­rycz­nej poza godzi­na­mi pra­cy stud­nio pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny lub mailowy

Przewiń do góry
small_c_popup.png

Newsletter

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!