Karnety na Terapię Hiberbaryczną

Jeśli chcesz:

 • popra­wić swo­ją wydol­ność fizycz­ną i osią­gać lep­sze rezul­ta­ty w spo­rcie,
 • zadbać o swój wygląd zewnętrz­ny oraz kon­dy­cję psy­chicz­ną,
 • czyn­nie wes­przeć swój orga­nizm w pro­ce­sie zdro­wie­nia,

Wybierz jeden z 4 dostęp­nych kar­ne­tów Oxy­Bed i umów się na sesję.

Czym jest Terapia Hiperbaryczna?

Tera­pia HBOT (ang. Hyper­ba­ric Oxy­gen The­ra­py) to bez­in­wa­zyj­na i bez­bo­le­sna meto­da pole­ga­ją­ca na oddy­cha­niu tle­nem o wyso­kim stę­że­niu w warun­kach pod­wyż­szo­ne­go ciśnie­nia  w spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­nej komo­rze hiper­ba­rycz­nej.

Do Two­jej dys­po­zy­cji są 2 komo­ry hiper­ba­rycz­ne.
Samo­chód możesz posta­wić na jed­nym z dedy­ko­wa­nych miejsc par­kin­go­wych.

Jak będzie przebiegać wizyta?

Pamię­taj, że sesja trwa 1,5 godzi­ny zatem przed zabie­giem zjedz coś lek­kie­go W dniu sesji nale­ży uni­kać spo­ży­wa­nia alko­ho­lu, napo­jów gazo­wa­nych, czy ener­ge­ty­ków. War­to wstrzy­mać się od pale­nia papie­ro­sów na 2 godzi­ny przed sesją. Pamię­taj o wygod­nej odzie­ży. W trak­cie sesji nie wska­za­ne jest korzy­sta­nie z tele­fo­nu i innych urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych. W zamian za to zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z nasze­go kąci­ka z lek­tu­rą.

0  min.
Czas trwa­nia
sesji
 • Kom­pre­sja
0  min.
 • Relax
0  min.
 • Dekom­pre­sja
0  min.
 • Ciśnie­nie
0  ATA

Zwięk­szo­ne ciśnie­nie atmos­fe­rycz­ne pod­czas sesji pozwa­la na prze­ni­ka­nie tle­nu do miejsc sła­bo ukrwio­nych

 • Tlen
0  %

Zwięk­szo­na ilość tle­nu przy­spie­sza reak­cje che­micz­ne, wspie­ra wro­dzo­ne moż­li­wo­ści rege­ne­ra­cyj­ne orga­ni­zmu.

 • Efek­ty

Efek­ty odczu­wal­ne już po dwóch sesjach.

Wybierz karnet najlepszy dla Ciebie

Poje­dyn­cza sesja trwa 90 minut.

0
sesji
 • 140 zł/sesja
 • W sumie 450 min.
  w komo­rze
700 zł
0
sesji
 • 130 zł/sesja
 • W sumie 900 min.
  w komo­rze
1300 zł
0
sesji
 • 120 zł/sesja
 • W sumie 1350 min.
  w komo­rze
1800 zł
0
sesji
 • 110 zł/sesja
 • W sumie 1800 min.
  w komo­rze
2200 zł

Kontakt

Adres

ul. Bole­sła­wa Chro­bre­go 79 C 
80 – 414 Gdańsk

Samo­chód możesz posta­wić na jed­nym z dedy­ko­wa­nych miejsc par­kin­go­wych.

Godziny otwarcia

Pn – Pt 9:00 – 20:00
Sb 10:00 – 15:00

W przy­pad­ku gdy­by chcie­li Pań­stwo sko­rzy­stać z sesji w komo­rze hiper­ba­rycz­nej poza godzi­na­mi pra­cy stud­nio pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny lub mailo­wy

Przewiń do góry
small_c_popup.png

Newsletter

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!