Weź głęboki oddech
z OxyBed

Stu­dio Oxy­Bed to miej­sce w Dol­nym Wrzesz­czu w Gdań­sku, gdzie możesz wspól­nie z nami cie­szyć się ze świet­nych efek­tów jakie daje zasto­so­wa­nie Tera­pii Hiper­ba­rycz­nej. 
 
Odzy­skaj siłę i wital­ność pod­czas sesji w naszych komo­rach hiper­ba­rycz­nych. Wpad­nij do nas, wejdź z nami na nowy poziom i bądź Oxy doła­do­wa­ny.
 
W naszym Stu­dio mamy dwie komo­ry hiper­ba­rycz­ne a nasi klien­ci mogą korzy­stać z dedy­ko­wa­nych miejsc par­kin­go­wych, więc zawsze będziesz miał gdzie zosta­wić swo­je auto.
 

Zobacz, w czym pomaga
Terapia Hiperbaryczna

Zdrowie

Oddy­cha­nie wzbo­ga­co­nym tle­nem w warun­kach pod­wyż­szo­ne­go ciśnie­nia atmos­fe­rycz­ne­go korzyst­nie wpły­wa na zdro­wie i wspo­ma­ga lecze­nie wie­lu cho­rób i scho­rzeń. Dzię­ki sesjom w komo­rze hiper­ba­rycz­nej poczu­jesz się lepiej i zno­wu będziesz na 100%.

Piękno i uroda

Korzy­sta­nie z naszych komór hiper­ba­rycz­nych wspo­ma­ga wzrost pro­duk­cji kola­ge­nu i przy­spie­sza odno­wę skó­ry na wszyst­kich pozio­mach. Pomóż sobie zacho­wać pięk­ny wygląd, popraw swój meta­bo­lizm i powstrzy­maj efek­ty sta­rze­nia.

Sport

Sesje w naszej komo­rze hiper­ba­rycz­nej popra­wią Two­ja wydol­ność fizycz­ną orga­ni­zmu, przy­spie­sza­ją rege­ne­ra­cję mię­śni oraz skró­cą czas rekon­wa­le­scen­cji po ura­zach.

Czym jest Terapia Hiperbaryczna?

Tera­pia HBOT (ang. Hyper­ba­ric Oxy­gen The­ra­py) to bez­in­wa­zyj­na i bez­bo­le­sna meto­da pole­ga­ją­ca na oddy­cha­niu tle­nem o wyso­kim stę­że­niu w warun­kach pod­wyż­szo­ne­go ciśnie­nia  w spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­nej komo­rze hiper­ba­rycz­nej.

Do Two­jej dys­po­zy­cji są 2 komo­ry hiper­ba­rycz­ne.
Samo­chód możesz posta­wić na jed­nym z dedy­ko­wa­nych miejsc par­kin­go­wych.

Jak będzie przebiegać wizyta?

Pamię­taj, że sesja trwa 1,5 godzi­ny zatem przed zabie­giem zjedz coś lek­kie­go W dniu sesji nale­ży uni­kać spo­ży­wa­nia alko­ho­lu, napo­jów gazo­wa­nych, czy ener­ge­ty­ków. War­to wstrzy­mać się od pale­nia papie­ro­sów na 2 godzi­ny przed sesją. Pamię­taj o wygod­nej odzie­ży. W trak­cie sesji nie wska­za­ne jest korzy­sta­nie z tele­fo­nu i innych urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych. W zamian za to zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z nasze­go kąci­ka z lek­tu­rą.

0  min.
Czas trwa­nia
sesji
0  min.
0  min.
0  min.
0  ATA

Zwięk­szo­ne ciśnie­nie atmos­fe­rycz­ne pod­czas sesji pozwa­la na prze­ni­ka­nie tle­nu do miejsc sła­bo ukrwio­nych

0  %

Zwięk­szo­na ilość tle­nu przy­spie­sza reak­cje che­micz­ne, wspie­ra wro­dzo­ne moż­li­wo­ści rege­ne­ra­cyj­ne orga­ni­zmu.

Efek­ty odczu­wal­ne już po dwóch sesjach.

Cennik

Poje­dyn­cza sesja trwa 90 minut. Ceny dla klien­tów indy­wi­du­al­nych.

0
sesji
700 zł
0
sesji
1300 zł
0
sesji
1800 zł
0
sesji
2200 zł

Możesz wyku­pić poje­dyn­czą sesję w cenie 150 zł. 

Jeśli jesteś zain­te­re­so­wa­na/-y ofer­tą zbior­czych kar­ne­tów, np. dla pra­cow­ni­ków, skon­tak­tuj się z nami.

Czekamy na Ciebie w OxyBed Studio

#Oddy­chaj­ZNa­mi

Jeśli chcesz:

odwiedź nas w Oxy­Bed Stu­dio w Gdań­sku-Wrzesz­czu.

Do Two­jej dys­po­zy­cji są 2 komo­ry hiper­ba­rycz­ne.
Samo­chód możesz posta­wić na jed­nym z dedy­ko­wa­nych miejsc par­kin­go­wych.

Zapisz się do 
newslettera
 i bądź na bie­żą­co!
Przewiń do góry
small_c_popup.png

Newsletter

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!

Aby skorzystać z promocji, zapraszamy do naszego salonu!

Adres

ul. Bolesława Chrobrego 79 C
80-414 Gdańsk